Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Stanovy

Stanovy ÚVV SR

 

S T A N O V Y

 

OBSAH STANOV:

 

 

Časť I.            Všeobecné ustanovenia

 

                        článok 1          Názov združenia                                                                   3

                        článok 2          Sídlo združenia                                                                     3

                        článok 3          Symboly ÚVV SR                                                                3

                        článok 4          Poslanie a právna subjektivita                                               4

                        článok 5          Ciele činnosti                                                                        4

                        článok 6          Členstvo v ÚVV SR                                                             5

                        článok 7          Zánik členstva                                                                                   6

                        článok 8          Základné práva a povinnosti členov                                     6

                       

 

Časť II.          Organizácia ÚVV SR a jej orgány

 

článok 9          Organizácia ZV SR                                                               7

                        článok 10        Orgány ÚVV SR                                                                  7

                        článok 11        Snem                                                                                     8

                        článok 12        Prezídium                                                                              9

                        článok 13        Verejné zasadnutie prezídia                                                  10

                        článok 14        Klub ÚVV SR                                                                                  11

                        článok 15        Členská schôdza Klubu                                                        11

článok 16        Revízna komisia                                                                    11

                        článok 17        Rozhodcovská komisia                                                         12

                        článok 18        Stále a dočasné komisie                                                        12

 

 

Časť III.         Záverečné ustanovenia

 

                        článok 19        Zásady hospodárenia                                                           13

                        článok 20        Zánik ÚVV SR                                                                    13

                        článok 21        Účinnosť Stanov                                                                  13

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časť I.

 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1.

Názov združenia

 

1. Názov združenia je „ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY“, v anglickom jazyku „WAR VETERANS UNION OF THE SLOVAK REPUBLIC“, oficiálna skratka „ ÚVV SR“.

 

Článok 2.

Sídlo združenia

 

1. Sídlom ÚNIE VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY je   VÚ 1037 Martin, Jilemnického 6, 036 01 Martin.

 

Článok 3.

Symboly ÚVV SR

 

1.Znak:

2. Zástava:

 

 

Článok 4.

Poslanie a právna subjektivita

 

1. Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky je nezávislým občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a je budovaná na demokratických princípoch.

 

2. Združuje vojnových veteránov, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní a priamo sa angažovali na plnení úloh v misiách a operáciách na podporu mieru, slobody a demokracie vo svete v zmysle Zákona č. 463/2003 Z.z. o vojnových veteránoch a občanov SR, ktorí súhlasia s cieľmi a poslaním ÚVV SR, jeho Programovým zameraním a Stanovami.

 

3. Svojim hlavným zameraním je ÚVV SR neziskovou organizáciou profilujúcou sa na odkazoch  bojov za národnú slobodu, mier a demokraciu Československa a Slovenska v oboch svetových vojnách, organizáciou ktorá ctí vlastenectvo, česť, odvahu a slobodu, s profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky a k jej ozbrojeným silám.

 

4. ÚVV SR je právnickou osobou, ktorá môže vstupovať do vzťahu s inými orgánmi a organizáciami Slovenskej republiky a so zahraničnými organizáciami rovnakého zamerania. UVV SR má právnu subjektivitu, kluby registrované v Únii môžu mať vlastnú právnu subjektivitu.

 

5. Ako člen Medzinárodnej asociácie príslušníkov mierových síl OSN sa ÚVV SR podieľa na rozvíjaní partnerských vzťahov s organizáciami združujúcimi účastníkov mierových misií a operácií MKM s ostatných členských krajín tejto asociácie, ako aj s organizáciami podobného zamerania iných krajín sveta, s cieľom výmeny skúseností a spoločného pôsobenia pri šírení a podpore myšlienok mieru, slobody a demokracie. Za týmto účelom môžu cudzí štátni príslušníci, účastníci mierových misií a operácií MKM požiadať aj o členstvo v ÚVV SR.

 

Článok 5.

Ciele činnosti

 

1. Hlavnými cieľmi činnosti Únie vojnových veteránov Slovenskej republiky sú:

1.1. Ochrana záujmov a potrieb svojich členov a ostatných vojnových veteránov spolu s úsilím o ich presadzovanie v súlade s legislatívnymi normami Slovenskej republiky;
1.2. Organizovanie konferencií, spoločenských stretnutí, športových a iných podujatí, k propagácii hnutia vojnových veteránov a národných vojenských tradícií v úsilí za udržanie mieru, slobody a spravodlivosti vo svete;
1.3. Podporovanie odbornej prípravy pre členov formou seminárov, školení, kurzov a workshopov doma i v zahraničí;
1.4. Propagácia a osveta aktivít ÚVV SR a jej členov pri realizácii cieľov činnosti a Programového zamerania lektorskou činnosťou, prednáškami, publikačnou činnosťou a zverejňovaním v médiách a na internetových a sociálnych sieťach;
1.5. Spolupráca s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR, Vojenskou kanceláriou prezidenta SR, Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia, Vojenským historickým ústavom, Národnou radou SR, pri tvorbe a zmenách legislatívnych noriem;
1.6. Spolupráca s inými orgánmi, organizáciami a združeniami podporujúcimi realizáciu a rozvoj aktivít na presadzovanie myšlienok mieru, slobody a demokracie;
1.7. Organizovanie a podpora podujatí zameraných na šírenie dobrého mena Slovenskej republiky doma aj v zahraničí, propagáciu histórie a úspechov Československej armády, Ozbrojených síl a Policajného zboru Slovenskej republiky.
1.8. Organizovanie spomienkových stretnutí a iných podujatí, pripomínajúcich pamiatku obetí z radov občanov Slovenskej republiky v ozbrojených konfliktoch, vojnách, v misiách a operáciách na podporu mieru;
1.9. Podporovanie a iniciovanie projektov na poskytovanie pomoci a trvalej starostlivosti o zdravotné a sociálne potreby vojnových veteránov a členov ÚVV SR;
1.10. Ciele ÚVV SR sú rozpracované v  Programovom zameraní.  Programové zameranie je otvorený dokument, ktorý môže byť konkretizovaný v období medzi snemami podľa potrieb a situácie pre zabezpečenie efektívnej činnosti ÚVV SR.

 

Článok 6.

Členstvo v ÚVV SR

 

1. Členstvo v ÚVV SR je dobrovoľné a môže byť riadne alebo čestné.

 

2. Členom ÚVV SR sa môže stať fyzická osoba v súlade s článkom 4, odsek 2 a 5 týchto stanov. Členom, ako klub s vlastnou právnou subjektivitou, sa môže stať aj právnická osoba, ktorej činnosť nie je v rozpore s poslaním a cieľmi ÚVV SR a nepoškodzuje jej záujmy;

 

3. V prípade vzniku nesúladu medzi Stanovami alebo internými smernicami ÚVV SR a právnickej osoby, ktorá je ako klub s vlastnou právnou subjektivitou členom ÚVV SR, sa pri naplňovaní poslania a cieľov ÚVV SR považuje za záväzné znenie Stanov a interných smerníc ÚVV SR;

 

4. Členstvo vzniká podaním prihlášky písomnou alebo elektronickou formou, jej schválením v Prezídiu, zaplatením členského príspevku za kalendárny rok a vydaním členského preukazu, ktorý je dokladom o členstve v ÚVV SR. Prihlášku je možné podať priamo Prezídiu alebo prostredníctvom klubov ÚVV SR. Členský príspevok sa uhrádza do konca februára za príslušný rok, výnimku v odôvodnených prípadoch povoľuje Prezídium.

 

5. Členstvo v ÚVV SR nemôže získať alebo mať osoba, ktorá je súčasne členom organizácie, ktorej činnosť je namierená proti Únii, jej cieľom alebo proti bezpečnostným záujmom SR.

 

6. Prijatie za čestného člena schvaľuje Prezídium na základe výsledkov verejnej diskusie v členskej základni k návrhu na udelenie čestného členstva, za osobitný prínos prijímaného člena pre činnosť ÚVV SR a za jeho podporu pri rozvoji tradícií hnutia vojnových veteránov.

 

7. Členstvo v Únii môže byť udelené aj cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý spĺňa podmienku trvalého pobytu na území SR spolu s ostatnými podmienkami členstva. Cudzí štátny príslušník môže okrem toho o členstvo požiadať aj v súlade s článkom 4, ods. 5 týchto stanov.

 

8. Podaním prihlášky za člena ÚVV SR záujemca potvrdzuje, že sa oboznámil(a) so Stanovami a Programovým zameraním ÚVV SR a že s nimi súhlasí. Súčasne čestne prehlasuje, že nebol(a) právoplatne odsúdený(á) a nie je voči nemu(nej) vedené trestné stíhanie.

 

9. Ak o to člen požiada písomnou formou, môže mu Prezídium ÚVV SR zo závažných osobných dôvodov alebo z dôvodov predstavujúcich prekážku pre spĺňanie podmienok členstva, na nevyhnutnú dobu členstvo pozastaviť. Členstvo môže byť pozastavené aj na základe rozhodnutia Prezídia ÚVV SR, počas doby šetrenia dotknutého člena pri podozrení zo spáchania trestného činu.

 

Článok 7.

Zánik členstva

 

1. Členstvo v ÚVV SR zaniká na základe:

 

1.1. Písomného doručenia oznámenia o dobrovoľnom vystúpení a ukončení členstva bez nároku na vrátenie členského príspevku Prezídiu ÚVV SR;
1.2. Úmrtím člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho;
1.3.Zrušením členstva, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského príspevku po dobu viac ako jeden rok a ak na to bol vopred upozornený Prezídiom ÚVV SR alebo vedením Klubu;
1.4. Vylúčenia pri právoplatnom odsúdení za úmyselný trestný čin;
1.5. Vylúčenia alebo zrušenia členstva z dôvodu porušovania Stanov a neplnenia podmienok členstva napriek upozorneniam orgánov Únie alebo klubu;
1.6. Zániku Únie podľa rozhodnutia snemu.

 

2. Proti rozhodnutiu o zrušení členstva alebo o vylúčení z ÚVV SR je možno podať písomné odvolanie Rozhodcovskej komisii, ktorej rozhodnutie v tejto veci je konečné.

 

3.Po rozhodnutí o zrušení členstva v ÚVV SR má dotknutý člen právo po uplynutí jedného roka znovu podať žiadosť o prijatie, o ktorej rozhodne členská schôdza klubu alebo Prezídium ÚVV SR, ak v danom regióne nie je klub zriadený.

 

4. Člen, ktorý bol vylúčený, môže už byť znova prijatý  do ÚVV SR, len na základe rozhodnutia Rozhodcovskej komisie a schválenia tohto rozhodnutia v Prezídiu ÚVV SR.

 

Článok 8.

Základné práva a povinnosti  členov

 

1. Člen ÚVV SR má právo:

1.1. Podieľať sa na tvorbe a naplňovaní cieľov činnosti ÚVV SR;
1.2. Voliť a byť volený do orgánov Únie s výnimkou čestného člena;
1.3. Zúčastňovať sa všetkých akcií ÚVV SR;
1.4. Byť v plnom rozsahu informovaný o činnosti ÚVV SR a vyjadrovať sa k nej;
1.5. Na rokovaniach ÚVV SR a zasadnutiach jej orgánov, hlasovať, podávať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadať k týmto o stanovisko;
1.6. Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov ÚVV SR a o hospodárení s  majetkom Únie alebo klubu;
1.7. Byť pozvaný na všetky rokovania orgánov Únie tykajúce sa jeho osoby;
1.8. V prípade potreby požiadať príslušný orgán o pomoc pri uplatňovaní svojich oprávnených požiadaviek.
1.9. Zúčastniť sa na elektronickom hlasovaní v otázkach, o ktorých elektronické hlasovanie umožňujú tieto Stanovy.

 

2. Člen ÚVV SR je povinný:

2.1. Dodržiavať Stanovy a ostatné vnútorné smernice ÚVV SR;
2.2. Platiť členské príspevky v stanovenom termíne;
2.3. Podľa svojich možností a schopností sa aktívne podieľať na činnosti a pomáhať pri plnení cieľov ÚVV SR;
2.4. Dbať o dobré meno ÚVV SR a hájiť tradície vojnových veteránov na verejnosti;
2.5. Bezodkladne nahlásiť každú zmenu osobných údajov alebo zmeny, ktoré sú v rozpore s jeho členstvom v ÚVV SR v zmysle týchto stanov;
2.6. Ochraňovať a zveľaďovať majetok ÚVV SR.

 

Časť II.

 

ORGANIZÁCIA ÚVV SR A JEJ ORGÁNY

 

Článok 9.

Organizácia ÚVV

 

1. ÚVV SR tvoria jej orgány a kluby.

 

2. Klub je organizačná súčasť ÚVV SR s regionálnou pôsobnosťou  s minimálnym počtom 5 členov a v súlade s článkom 4, ods. 4 týchto stanov môže mať vlastnú právnu subjektivitu, o čom rozhoduje členská schôdza klubu.

 

3. Klub sa stáva organizačnou súčasťou ÚVV SR po podaní oznámenia o zriadení klubu na základe uznesenia z ustanovujúcej členskej schôdze klubu Prezídiu ÚVV SR, ktoré na základe toho vydá Dekrét o zriadení klubu.  Právnickej osobe ako členovi ÚVV SR Prezídium vydá dekrét o členstve.

 

Článok 10.

Orgány Únie

 

1. Orgánmi ÚVV SR sú:

1.1. Snem;
1.2. Prezídium;
1.3. Verejné zasadnutie Prezídia
1.4. Klub;
1.5. Členská schôdza Klubu
1.6. Revízna komisia;
1.7. Rozhodcovská komisia;
1.8. Čestný prezident – čestná jedinečná funkcia za zásluhy.

 

2. Ustanovenia základných dokumentov a činnosť orgánov ÚVV SR sa riadi zásadami vnútornej  demokracie a kolektívneho vedenia. Voľby do orgánov ÚVV SR a Klubu sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným alebo verejným hlasovaním. O voľbe,  odvolaní členov orgánov ÚVV SR a o platnosti uznesení rozhoduje nadpolovičná väčšina členov prítomných na rokovaniach.

 

3. Rokovanie orgánov ÚVV SR a Klubu je uznášaniaschopné, ak je na schôdzi prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu. Ak je počet členov v čase oznámeného začiatku rokovania nižší ako nadpolovičná väčšina, oznámi riadiaci rokovania konanie náhradného rokovania s nezmeneným programom s časovým posunom pätnásť minút. Náhradné rokovanie je schopné sa uznášať nadpolovičnou väčšinou prítomných členov orgánu ÚVV SR.

 

4. V neodkladných a odôvodnených prípadoch môžu orgány ÚVV SR prijímať rozhodnutia a uznesenia i mimo riadneho rokovania orgánov ÚVV SR spôsobom elektronického hlasovania.

 

5. Voľba kandidátov do orgánov ÚVV SR sa stáva právoplatnou po zrátaní hlasov  s nadpolovičným ziskom hlasov a vyhlásení výsledkov hlasovania predsedom volebnej komisie.

 

6. Členstvo v orgánoch ÚVV SR zaniká uplynutím doby mandátu, vzdaním sa písomnou alebo elektronickou formou s uvedením dôvodu, odvolaním z funkcie alebo zánikom členstva v Únii.

 

7. Zánik členstva v orgánoch ÚVV SR pred uplynutím mandátu, musí byť prerokovaný v príslušnom orgáne a až po jeho odsúhlasení je zánik členstva v orgánoch ÚVV SR právoplatný.

 

Článok 11.

Snem

 

1. Snem je najvyšším orgánom Únie, ktorý sa spravidla koná raz za štyri roky za účasti delegátov z členskej základne a z Klubov. Snem zvoláva Prezídium v súčinnosti s Klubmi, prípadne aj s ďalšími orgánmi ÚVV SR, ktorí pripravia obsahové zameranie  a organizačné zabezpečenie Snemu a kľúč pre voľbu delegátov, pričom každý Klub musí byť zastúpený minimálne jedným delegátom.

 

2. Snem riadi pracovné predsedníctvo zvolené delegátmi snemu.

 

3. Snem má právomoc rozhodovať o:

3.1. Zložení pracovných orgánov snemu;
3.2. Programovom zameraní a úlohách do ďalšieho snemu;
3.3. Návrhoch na zmeny a doplnky Stanov ÚVV SR;
3.4. Schválení Správy o činnosti ÚVV SR od posledného snemu;
3.5. Schválení Správy Revíznej komisie o hospodárení a revízii hospodárenia od posledného snemu;
3.6. Schválení Správy Rozhodcovskej komisie;
3.7. Voľbe a odvolaní členov Prezídia ÚVV SR;
3.8. Voľbe a odvolaní členov Revíznej a Rozhodcovskej komisie;
3.9. Výške členského príspevku na ďalšie obdobie a pomere jeho rozdelenia medzi ÚVV SR a kluby podľa príslušnosti členov;
3.10. Zlučovaní, rozdelení alebo zániku ÚVV SR;
3.11. Schválení uznesenia, ktoré je po schválení záväzné pre celú členskú základňu po dobu do konania ďalšieho snemu.

 

4. Prezídium ÚVV SR je povinné zvolať mimoriadny snem na základe písomného požiadania nadpolovičnej väčšiny klubov alebo 1/3 všetkých členov.

 

5. Snem je uznášaniaschopný pri účasti nadpolovičnej väčšiny delegovaných členov. Snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Na schválenie zmeny Stanov a zániku Únie je potrebná 3/5 väčšina účastníkov snemu.

 

Článok 12.

Prezídium

 

1. Prezídium je ústredným orgánom ÚVV SR, ktorý zodpovedá za rozpracovanie Programového zamerania a úloh schválených snemom.

 

2. Prezídium o svojej činnosti informuje členskú základňu najmenej raz ročne na verejnom zasadnutí Prezídia a na internetovej stránke Únie pokiaľ je zriadená. Okrem toho informuje priebežne o riešení podnetov, návrhov, sťažností a pripomienok členov podaných v súlade s článkom 8, ods. 1 týchto stanov.

 

3. Prezídium tvorí Prezident, viceprezident, sekretár. V prípade preukázania potreby môže byť Prezídium rozšírené o ďalších členov, o čom rozhodne Snem alebo nadpolovičná väčšina členskej základne v elektronickom hlasovaní.

 

4. Funkčné obdobie Prezídia je vymedzené na obdobie medzi dvoma snemami.

 

5. Ten istý kandidát na Prezidenta ÚVV SR môže byť zvolený len na dve po sebe idúce funkčné obdobie. Jeho ďalšia kandidatúra je možná po prestávke v trvaní minimálne jedného funkčného obdobia. Na ostatných členov Prezídia sa táto podmienka nevzťahuje.

 

6. V závažných a odôvodnených prípadoch, pri dodržaní ostatných ustanovení stanov, môžu byť členovia Prezídia odvolaní a volení aj pred skončením funkčného obdobia jednotlivo, mimoriadnym snemom zvolaným na tento účel.

 

7. Štatutárnym zástupcom ÚVV SR je prezident a viceprezident, ktorí zastupujú ÚVV SR navonok a konajú v jej mene v súlade so Stanovami a Programovým zameraním, každý samostatne.

 

8. Zasadnutie Prezídia zvoláva prezident najmenej štyri krát ročne.

 

9. Ak prezidentovi z objektívnych dôvodov nie je umožnené vykonávať funkciu, v plnom rozsahu ho v jeho kompetenciách a v plnení úloh zastupuje viceprezident až do skončenia prekážky pre výkon funkcie alebo do zvolenia nového prezidenta v súlade s článkom 12, ods. 6 týchto stanov.

 

10. Do právomocí Prezídia patrí:

10.1. Zastupovanie ÚVV SR na verejnosti;
10.2. Komunikácia so zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou, inštitúciami a partnerskými organizáciami na úrovni štatutárnych zástupcov;
10.3. Komunikácia so zahraničnými a medzinárodnými organizáciami;
10.4. Komunikácia s verejnosťou a médiami;
10.5. Koordinácia úloh spojených s prípravou legislatívy a právnymi normami;
10.6. Podpisovanie Memoránd a Dohôd o spolupráci s domácimi a zahraničnými partnermi, ktorí môžu a chcú byť nápomocný pre činnosť ÚVV SR;
10.7. Spracovanie návrhov a podkladov do plánu MO SR  a GŠ OS SR na zabezpečenie požiadaviek ÚVV SR v kalendárnom roku;
10.8. Schvaľovanie návrhov na udelenie ocenení a vyznamenaní ÚVV SR,  MO SR, N GŠ OS SR a  partnerských organizácií v SR a v zahraničí.
10.9. Príprava a schvaľovanie projektov a zapojenia sa do projektov partnerských organizácií;
10.10. Schvaľovanie zloženia oficiálnych delegácií ÚVV SR na rokovania s politickými inštitúciami a partnermi, na zasadnutia medzinárodných a zahraničných organizácií;
10.11. Rozhodovanie o zániku ÚV SR v prípade, ak sa nezíde Snem, aby rozhodol o zániku ÚVV SR.
10.12. Ustanovenie likvidátora pre prípad likvidácie ÚVV SR

 

11. Prezídium vykonáva riadiacu činnosť vo vzťahu k ostatným orgánom Únie a klubom v súlade so stanovami po celú dobu funkčného obdobia. Vydáva dekréty o zriadení klubov.

 

Článok 13.

Verejné zasadnutie Prezídia

 

1. Prezident ÚVV SR zvoláva verejné zasadnutie Prezídia za účasti všetkých jeho funkcionárov, funkcionárov klubov, volených komisií a členov ÚVV podľa záujmu 1 – 2 krát ročne s cieľom informovania, hodnotenia a plánovania činnosti ÚVV SR a jej orgánov.

 

2. Verejné zasadnutie Prezídia, k prerokovaniu nepredvídaných záležitostí a pre naplňovanie cieľov a poslania ÚVV SR významných skutočností, môže byť iniciované aj členom, klubom alebo predsedom niektorej z volených komisií. V takomto prípade je Prezident povinný zvolať verejné zasadnutie do 30 dní od prijatia písomného podnetu.

 

3. Z verejného zasadnutia Prezídia sa spracováva a zverejňuje záznam, ktorý musí obsahovať uznesenie.

 

Článok 14.

Klub ÚVV SR

 

1. Klub je organizačným prvkom a súčasne orgánom Únie, zriaďovaným na základe iniciatívy členov Únie s minimálnym počtom zakladajúcich členov 5.

 

2. Zriadenie klubu potvrdzuje Prezídium ÚVV SR vydaním dekrétu.

 

3. Členovia klubu na ustanovujúcej schôdzi zvolia vedenie klubu a rozhodnú o jeho právnej subjektivite.

 

4. Ak je klub zriadený ako samostatná právnická osoba z vlastným IČO alebo aj bez nej, jeho ciele a činnosť sa zhodujú s článkom 4  týchto stanov.

 

5. Členovia klubu uhrádzajú členský príspevok v súlade s článkom 11, ods. 3.9 týchto stanov v klube a klub za všetkých svojich členov odvedie príslušnú čiastku členského príspevku na účet ÚVV SR.

 

6. Za činnosť klubu, dodržiavanie Stanov a Programového zamerania ÚVV SR zodpovedá rada klubu. V súlade s plánom činnosti Únie si klub spracováva vlastný plán činnosti a vyhodnocuje ho raz ročne.

 

7. Klub s vlastnou právnou subjektivitou si môže vytvárať vlastné symboly so základom symbolov ÚVV SR, ktoré schváli členská schôdza klubu po odsúhlasení v Prezídiu ÚVV SR.

 

Článok 15.

Členská schôdza Klubu

 

1. Členská schôdza Klubu je výkonným orgánom Klubu. Zvoláva ju predseda spravidla štyri krát ročne, pokiaľ sa klub na členskej schôdzi neuzniesol inak.

 

2. Klub ÚVV SR s vlastnou právnou subjektivitou môže mať podmienky zvolávania členskej schôdze upravené vo svojich stanovách.

 

Článok 16.

Revízna komisia

 

1. Revízna komisia je nezávislým kontrolným orgánom ÚVV SR. Za svoju činnosť zodpovedá Snemu. Zabezpečuje kontrolnú činnosť vo vnútri ÚVV SR v dodržiavaní Stanov, uznesení, ostatných vnútorných noriem, v majetkovej a finančnej oblasti. Snemu a Prezídiu predkladá správy o svojej činnosti a navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

 

2. Revízna komisia sa skladá z troch členov, ktorí nie sú členmi žiadneho riadiaceho orgánu Únie ani rozhodcovskej komisie a spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa podľa potreby, najmenej však 1x ročne, jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutie prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 

3. Predseda alebo poverený člen je oprávnený zúčastňovať sa rokovania ktoréhokoľvek orgánu ÚVV SR.

 

4. Stanovisko Revíznej komisie k zisteným nedostatkom, ktoré nebolo schválené uznesením orgánu ÚVV SR, musí byť zaznamenané v zápisnici z rokovania.

 

5. Revízna komisia nemá právo zasahovať do riadenia ÚVV SR alebo Klubu.

 

Článok 17.

Rozhodcovská komisia

 

1. Rozhodcovská komisia je nezávislý a nestranný zmierovací orgán ÚVV SR. Rozhoduje spory, sťažnosti, podania a návrhy členov a orgánov, ktoré môžu vzniknúť vo vnútri ÚVV SR.
2. Rozhodcovskú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia, ktorých volí Snem. Komisia sa schádza podľa potreby.
3. Rozhodcovská komisia podáva záväzný výklad Stanov a vnútorných noriem ÚVV SR. Rozhodnutia komisie sú na úrovni ÚVV SR konečné.
4. Členstvo v Rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v Prezídiu a v Revíznej komisii ÚVV SR.

 

5. Predseda rozhodcovskej komisie sa podľa potreby zúčastňuje zasadnutia Prezídia alebo iných orgánov ÚVV SR.     

 

Článok 18.

Stále a dočasné komisie

 

1. Stále a dočasné komisie ÚVV SR sú poradné orgány Prezídia a  vytvárajú sa za účelom plnenia  úloh v danej oblasti, pre ktorú boli vytvorené. Vo svojej činnosti sa riadia štatútmi a plánmi. Za svoju činnosť sa zodpovedajú orgánu, ktorý ich vytvoril.

 

2. Dočasné komisie sú vytvárané rozhodnutím Prezídia. Sú vytvárané len na dobu nevyhnutne nutnú a úspešným doriešením záležitosti, pre ktorú boli vytvorené zanikajú. Predseda dočasnej komisie odovzdá Prezídiu pred rozpustením komisie Zápis z činnosti komisie s uznesením o vyriešení pridelenej záležitosti.

 

 

 

 

 

 

 

Časť III.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 19.

Zásady hospodárenia

 

1. ÚVV SR hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom v súlade so Smernicou pre hospodárenie ÚVV SR a v súlade s  účtovnými a právnymi normami SR. Za hospodárenie zodpovedá štatutárny zástupca ÚVV SR.

 

2. Zdrojmi majetku Únie sú členské príspevky, príjmy účastníckych poplatkov z usporiadaných spoločenských a športových podujatí, príjmy a dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a príspevky od orgánov štátnej správy a samosprávy, úroky, percentá zo zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb a iné príjmy.

 

Článok 20.

Zánik ÚVV SR

 

1. O zániku ÚVV SR, jej zlúčení alebo o dobrovoľnom rozpustení rozhoduje Snem. Snem vymenúva likvidačnú komisiu, ktorá vykoná majetkové vyrovnanie a s likvidačným zostatkom, po uhradení všetkých pohľadávok Únie, naloží podľa rozhodnutia Snemu. Zánik ÚVV SR oznámi štatutárny zástupca do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.

 

2. Zánik Únie bez likvidácie je možný len v prípade, že práva a povinnosti Únie prejdú na nástupnícku organizáciu alebo na iné občianske združenie.

 

3. Klub zaniká uznesením Členskej schôdze alebo ak počet členov poklesne pod stanovenú hranicu podľa článku 14, ods. 1 týchto stanov. Dokumentáciu, identifikátor, klubové pečiatky a prípadný finančný zostatok odovzdá Klub Prezídiu ÚVV SR.

 

Článok 21.

Účinnosť Stanov

 

1. Nadobudnutím účinnosti Stanov ich schválením na sneme ÚVV SR dňa 11. apríla 2015 sa zrušujú doposiaľ platné Stanovy, schválené MV SR dňa 21. apríla 2011 číslo spisu VVS/1-900/90-158 02-3 a Dodatok č.1  k nim, schválený MV SR dňa 21. decembra 2012 číslo spisu VVS/1-900/90-158 02-4.

 

 

 

 

 

.........................................................................

prezident

ÚNIE VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 


 

Partneri


webygroup

dnes je: 24.4.2019

meniny má: Juraj

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1349876

Úvodná stránka