Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

   Vážený pán minister obrany Martin Glváč,

 

   dovoľte mi aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil. Únia vojnových veteránov SR sa za pätnásť rokov od jej založenia ako občianske združenie stala stabilnou organizáciou s medzinárodnou pôsobnosťou. Našou činnosťou sa usilujeme o zviditeľňovanie významu a dôležitosti pôsobenia Slovenskej republiky v mierových misiách a v operáciách medzinárodného krízového manažmentu a svojimi aktivitami podporujeme v občianskej aj odbornej verejnosti šírenie a propagáciu pôsobenia mierotvorcov aj propagáciu Ozbrojených síl Slovenskej republiky.


   Vychádzajúc z Dohody o spolupráci uzavretej medzi Ministerstvom obrany SR a ÚVV SR, ako aj z Deklarácie MO SR o spolupráci s mimovládnymi neziskovými organizáciami pri plnení úloh rezortu obrany, sme rovnako ako v minulosti, aj začiatkom roku 2014 hodnotili ten predchádzajúci. Pri riešení niektorých problémov, súvisiacich s uvedenými dokumentmi, sa uchádzame o Vašu pomoc a spoluprácu.


   Vážený pán minister, priznám sa, že v roku dvadsiateho výročia pôsobenia príslušníkov OS SR v mierových misiách a operáciách MKM, sme pri nami organizovaných podujatiach zvýrazňujúcich toto výročie očakávali a predpokladali väčšiu podporu zo strany Ministerstva obrany. Týmto konštatovaním mi dovoľte to uzavrieť a zamerať sa na budúcnosť pri dosahovaní pozitívnych zmien, aj s využitím Vašej osobnej podpory.


   S určitým povzbudením sme privítali výskum realizovaný pracovníkmi SEĽUZ MO SR medzi novodobými vojnovými veteránmi v závere roka 2013. Načrtla sa možnosť aktívnejšie a vecnejšie riešiť rokmi nahromadené oprávnené očakávania vojnových veteránov. Touto cestou chcem znova vysloviť poďakovanie SEĽUZ MO SR a osobne PhDr. Eve POLLÁKOVEJ, ktorá výskum organizovala aj na základe našej iniciatívy a podnetov. Členovia ÚVV SR sa do výskumu aktívne zapojili a veľkou mierou prispeli k identifikovaniu a definovaniu mnohých konkrétnych problémov, ktoré sú veľmi prehľadne zapracované v záverečnej Správe výskumu. V mojej osobnej písomnej reakcii na Správu z výskumu medzi novodobými vojnovými veteránmi som pani PhDr. E Pollákovú informoval o niektorých nepresnostiach, ktoré sa do správy dostali, o našej sebareflexii vyvolanej závermi výskumu, ale som aj zdôraznil potrebu aktívneho využitia výsledkov vykonaného výskumu.


   Vážený pán minister, práve za účelom riešenia záverov predmetnej Správy Vám chcem ponúknuť našu víziu možností a aktívnu participáciu na ich realizácii. Tak ako som zdôraznil v mojej prvej reakcii na správu, nevnímam podnety v nej len ako užitočné pre vypracovanie koncepcie starostlivosti o vojnových veteránov (má byť vypracovaná do roku 2015), ale mali by byť rozhodujúcim základom takej koncepcie. Predstavujú totiž dvadsaťročné skúsenosti a ak výraznejšie poukazujú na chyby ako na úspechy, malo by byť prioritné sa z týchto chýb poučiť. Dovoľte mi preto navrhnúť niektoré opatrenia prinášajúce okamžitý efekt s bezvýznamnou finančnou záťažou, ktorými môže ministerstvo obrany pomôcť nášmu úsiliu sa zviditeľňovať ako organizácii, ktorá chce aktívne pomôcť riešiť problematiku vojnových veteránov a stať sa v tomto smere Vašou akousi predĺženou rukou:


1. Tak ako je na našej webovej stránke www.uvv-sr.sk medzi partnermi logo MO SR a po odkliknutí na tomto logu sa otvorí internetová stránka MO SR, recipročne inštalovať na stránke www.mosr.sk logo ÚVV SR, kde sa po odkliknutí otvorí naša internetová stránka;
2. Sprístupniť na internetovej stránke MO SR Sieň slávy;
3. Do programu prípravy jednotlivých rotácií pred odchodom do misie (operácie) zaradiť stretnutie s predstaviteľmi ÚVV SR za účelom prezentovania nášho občianskeho združenia ako organizácie, ktorá je zameraná na presadzovanie ich záujmov v priebehu služby, ako aj po skončení služobného pomeru;
4. V mesačníku OBRANA vyčleniť informačný stĺpček, kde budeme čitateľov pravidelne informovať o našej činnosti a aktivitách;
5. Zvážiť možnosť vytvorenia krátkeho časového priestoru na prezentáciu ÚVV SR a jej činnosti v relácii PROFESIONÁL redakcie RTVS, napríklad raz za polrok;
6. Na relácie s vojenským zameraním v spojitosti s pôsobením slovenských vojakov v zahraničí, vysielaných v RTVS, častejšie prizývať členov ÚVV SR ako priamych účastníkov misií a operácií na prezentáciu našej činnosti v tejto oblasti;
7. Pozývať vojnových veteránov a predstaviteľov ÚVV SR na aktivity MO SR a OS SR súvisiace s pôsobením slovenských vojakov v zahraničí a s propagáciou OS SR a poskytnúť program takýchto aktivít pre zverejnenie na webovej stránke ÚVV SR.
   Okrem toho by sme Vám radi navrhli aj ďalšie opatrenia, ktoré však majú charakter dlhodobejší a predstavujú aj ich zohľadnenie v príprave rozpočtu MO SR:


1. Pripravovanú koncepciu starostlivosti o vojnových veteránov spojiť aj s návrhom novelizácie Zákona č. 463/2003 o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento zákon je potrebné novelizovať nielen na základe množstva podnetov zachytených aj v spomenutej Správe z výskumu s vojnovými veteránmi, ale aj s ohľadom na členstvo SR v NATO a EÚ. V mnohých krajinách týchto medzinárodných zoskupení existujú podobné zákony poskytujúce veľa inšpirácií. Pokiaľ bude taká iniciatíva prijateľná, sme pripravení navrhovať konkrétne doplnenia k novele zákona;
2. V spojitosti s neustále sa rozširujúcim počtom účastníkov misií a operácií, a teda aj s narastaním počtov vojnových veteránov, vyznieva paradoxne postupné štrukturálne znižovanie úrovne, a tým aj významu postavenia oddelenia starostlivosti o VV a VD. Navrhujeme zmeniť tento stav napríklad aj navýšením počtov pracovníkov oddelenia formou regionálnych terénnych pracovníkov z radov vojnových veteránov po celom území SR, čo by prinieslo lepšiu komunikáciu, súčinnosť, prístupnosť pre vojnových veteránov, rýchlejšie reagovanie na vzniknuté problémy, nasmerovanie pozostalých pri riešení úradných záležitostí, operatívnejší kontakt so samosprávou a pod. ÚVV SR ponúka v tomto smere úzku kooperáciu prostredníctvom svojich členov;
3. Vytvoriť systém dlhodobého sledovania kvality života rodín príslušníkov, ktorí zahynuli pri plnení úloh v zahraničných misiách a operáciách a v závislosti od konkrétnych dopadov straty živiteľa rodiny, okrem jednorázovej, navrhnúť aj mechanizmus trvalejšej morálnej, materiálnej a finančnej podpory, predovšetkým pre nezaopatrené deti;
4. Podporiť vznik špecializovaného zdravotníckeho pracoviska pre dlhodobé monitorovanie vplyvu pôsobenia v misiách a operáciách na zmeny psychologického profilu osobnosti a vznik syndrómov a na celkový zdravotný stav účastníkov týchto misií a operácií v priebehu služby po návrate z misie, ako aj po skončení ich služobného pomeru;
5. Vypracovať model poskytovania sociálnych a občianskych zvýhodnení pre vojnových veteránov zodpovedajúci významu ich pôsobenia v misiách a operáciách podľa charakteru a dôležitosti pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť, aj s využitím skúseností partnerských krajín.


   Vážený pán minister, naša predkladaná iniciatíva vychádza z poznatkov získaných bezprostredným kontaktom s vojnovými veteránmi a z našich aktivít vyvíjaných v Slovenskej republike a v zahraničí. V prípade záujmu vieme naše návrhy ešte viac konkretizovať a možno aj dopĺňať. Neskrývame určité sklamanie, že naše doterajšie pokusy o komunikáciu s poprednými predstaviteľmi rezortu nenašli očakávanú odozvu, akú by si možno zasluhovali. Spolupráca, ktorú sa napriek tomu usilujeme udržiavať kontaktom s oddelením starostlivosti o VV a VD nie je dostatočná na to, aby sme mohli vojnových veteránov presvedčiť, že rezort na nich nezabúda. Únia vojnových veteránov Vám týmto ponúka svoje kapacity, možnosti a schopnosti meniť veci k lepšiemu aktívnejším vtiahnutím do procesov, ktoré môžu skvalitniť aktuálny, ale predovšetkým pripravovaný sociálny program pre vojnových veteránov. Naše partnerstvo s Ministerstvom obrany považujeme za významné a v tomto duchu sme k nemu vždy aj pristupovali. Som presvedčený, že našim spoločným úsilím môžeme napomôcť pre dosiahnutie vyššej kvality spoločenského a sociálneho postavenia vojnových veteránov, ktorí si to za svoj prínos pre bezpečnejší svet v mieri určite zasluhujú.


   Prajem Vám veľa úspechov a teším sa na ďalšiu spoluprácu.


S úctou

                                                                              Pavel Marko

                                                                           prezident ÚVV SR


Vážený pán

JUDr. Martin GLVÁČ
minister obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8,
832 47 B r a t i s l a v a

 

Na vedomie:
Prezident SR, Predseda výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, ŠT MO SR, Vedúci SÚ MO, NGŠ OS SR

 


 

Partneri


webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1501723

Úvodná stránka