Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Sieň slávy MO SR

Osobnosti ÚVV SR uvedené do Siene slávy Ministerstva obrany Slovenskej republiky

 

rok 2010 – plk. v.v. Ing. Ľubomír KOLENČÍK,

L_K_.jpgIng. Ľubomír KOLENČÍK narodil sa 23. februára 1948. Ako profesionálny vojak odslúžil 30 ročnú prax na viacerých úrovniach riadenia. V rokoch 1993 a 1994 bol veliteľom slovenského kontingentu a ženijného práporu Armády Slovenskej republiky v mierovej misii OSN UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie. V súčasnosti European Organization for Quality Auditor a Systems Manager.

 

 

rok 2011 – rtm. Peter ANDREÁNSZKY,

rtm. Peter ANDREÁNSZKY.jpgnarodil sa 19. mája 1965. Ako profesionálny vojak pôsobil v misiách: 1994-1995 UNPROFOR, 1996- 1997 UNTAES, 2000- 2001 UNMEE, 2002- 2004 UNMEE, 2005- 2006 ISAF. Po návrate z misií je stále aktívnym pracovníkom OS-SR.

 

 

 

rok 2011 - plk. v. v. Ing. Daniel KOSTRA,

kostra.jpgnarodil sa 24.7.1954 v Martine.

V mierovej misií UNPROFOR pôsobil od novembra 1993 do novembra1994 vo funkcii NŠ žpr. a od novembra 1994 do septembra 1995 vo funkcii veliteľa žpr. a veliteľa kontingentu SR. Ako veliteľ ženíjneho práporu velil svojím jednotkám počas operácie Bljesak (Blesk) máj 1995 a operácie Oluja august 1995. Počas týchto operácií nedošlo k žiadnemu zraneniu príslušníkov jeho práporu a ani k strate zbraní, materiálu a techniky napriek tomu, že jednotky  práporu sa nachádzali v centre operácií.

Po návrate z misie sa stal veliteľom VZ MS OSN v Nitre, kde pripravoval vojakov na pôsobenie v operáciách či už pod vlajkou OSN, EÚ, alebo OBSE.

 

rok 2012 – nrtm. V.v. Milan KRIŠTOF,

P_K.jpgnarodil sa dd.mm.rrrr. Od roku 1993 pôsobil v misií OSN UNPROFOR, na území bývalej Juhoslávie, kde bol v roku 1994 vážne zranení v priestore „východná Slavónija“. Misiu UNPROFOR ukončil v roku 1995.

 

 

 

rok 2013 – pplk. v. v. Ing. Peter DŽURDŽENÍK,

P_DZ.jpgnarodil sa 20. februára 1966, je aktívnym členom ÚVV SR. Jeho  vysoké pracovné nasadenie bolo zárukou vždy prvotriedne odvedenej práce v náročnom medzinárodnom prostredí. Je rešpektovaný svojimi domácimi kolegami v oblasti ženijného odmínovania ako aj prípravy do operácií MKM. Bol posledným veliteľom Výcvikovej základne MS OSN Nitra, kde pokračoval v poslaní prípravy Slovenských mierotvorcov odovzdávaním svojich bohatých skúsenosti. Po zrušení Výcvikovej základne a reorganizačných zmenách, pod jeho vedením vznikala nová Výcviková jednotka vojenských misií Veliteľstva Výcviku Martin, s novým poslaním – príprava kľúčového personálu do všetkých operácií medzinárodného krízového manažmentu, kde mali OS SR svoje zastúpenie. Aj v  tejto jednotke zodpovedným riadením prispieval k dôslednej príprave budúcich veliteľov a kľúčového personálu do všetkých mierových operácií pod mandátom OSN, NATO, ako aj koaličných zoskupení.  Zároveň táto jednotka pod jeho velením bola zodpovedná za prípravu personálu na nasaditeľné pozície do štruktúr NATO a EU.

 

rok 2013 – kpt. Ing. Stanislav SIKEL,

S_S.jpgnarodil sa 24.9.1978, je aktívnym členom ÚVV SR. Jeho nadpriemerné analytické myslenie spolu s vysokým pracovným nasadením boli zárukou vždy prvotriedne odvedenej práce v náročnom medzinárodnom prostredí. Je vysoko rešpektovaný svojimi domácimi, ale aj zahraničnými kolegami. Pôsobí na funkcii Vedúci starší dôstojník Oddelenia špeciálnej prípravy Výcvikovej jednotky mierových misií, Práporu výcviku Martin.

V tejto jednotke je zodpovedným veliacim dôstojníkom za prípravu Medzinárodného kľúčového personálu do mierovej operácie UNFICYP Cyprus ako na území Slovenskej republiky, tak aj na území Maďarskej republiky.

Zároveň bol zodpovedným veliacim dôstojníkom za prípravu kľúčového personálu do Provinčných rekonštrukčných tímov a Operačných výcvikových tímov do operácie ISAF.

V súčasnosti je zodpovedným veliacim dôstojníkom za prípravu kľúčového personálu Poradenských tímov operácie ISAF. Menovaný tak šíri dobré meno OS SR, ako aj samotnej Slovenskej republiky aj na území SR. Je príkladom zodpovednosti, skromnosti a profesionálnej cti.

 

rok 2015 – ppor. in memoriam Igor RIGO,

R.jpgnarodil sa 20. mája 1969 a zahynul pri plnení úloh v mierovej misii 22. apríla 1993. Bol prvým občanom Slovenskej republiky od jej vzniku po rozdelení Československa, ktorý zahynul pri plnení úloh v mierovej misii UNPROFOR. Vyštudoval Strednú priemyselnú školu stavebnú v Bratislave a vďaka jeho láske ku zvieratám sa túžil stať zverolekárom. Napriek tomu, že nebol nikdy profesionálnym vojakom, dobrovoľne sa  prihlásil k ochrane mieru a šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky tým najušľachtilejším spôsobom, prihlásil sa do služieb mieru vo vojnou zmietanej Juhoslávii. K dobrovoľnej účasti v mierovej misii, nasadenej do reálnej vojny, bol inšpirovaný aj skúsenosťami, ktoré nadobudol v náročných podmienkach služby v pohraničnej stráži na Šumave počas základnej vojenskej služby. Aby sa jeho najbližší o neho nestrachovali, ani sa k tomu pred nimi nepriznal. O to ťažšie pre nich bolo prijať správu, že zahynul ako ochranca mieru pri plnení úloh v takzvanej „fialovej zóne“, rozhraničujúcej bojovú líniu medzi srbskými a chorvátskymi jednotkami medzi mestami Korenica a Udbina, neďaleko od Plitvických jazier, počas mínometnej paľby.

 

rok 2016 - nrtm. Peter MESIAČEK,

rtm. Peter MESIAČEK.jpgnarodil sa 7.6.1975. Ako člen ÚVV SR, ale aj ako profesionálny vojak sa aktívne podieľal na šírení mieru a dobrého mena Slovenskej republiky vo svete počas jeho pôsobenia v operáciách na podporu mieru. Jeho vysokoprofesionálne skúsenosti v oblasti odmínovania a likvidácie nevybuchnutej munície spolu s vysokým pracovným nasadením boli zárukou vždy prvotriedne odvedenej práce v náročnom medzinárodnom prostredí. Je rešpektovaný svojimi domácimi, ale aj zahraničnými kolegami. V súčasnosti pôsobí ako Starší inštruktor Oddelenia špeciálnej prípravy Výcvikovej jednotkymierových misií, Práporu výcviku Martin a zodpovedá za ženijnú prípravu Medzinárodného kľúčového personálu do všetkých mierových misií a operácií. Niekoľkokrát sa podieľal na finančných zbierkach pre onkologicky choré deti a zúčastňoval sa pri ich odovzdávaní na onkologickom oddelení nemocnice v Banskej Bystrici.

Plnenie úloh mimo územia SR :

máj 1998 – november 1998 – prieskumník - mierová misia OSN na území Sýrie ,

marec 2000 – marec 2001 – zástupca veliteľa ženijného družstva misie NATO Kosovo,

august 2003 – august 2004 – veliteľ ženijno pyrotechnickej čaty misie koaličných síl IF

Irak,

február 2006 – september 2006 – veliaci poddôstojník ženijno pyrotechnickej čaty misie

koaličných síl IF Irak.

marec 2014 – december 2014 – výkonný poddôstojník pozorovateľskej misie EU Althea

Bosna a Hercegovina.

 

rok 2017 – pplk. v.v. Ing. Daniel BAVOĽÁR, CSc.

D. Bavoľár.jpgnarodil sa 16.12.1950. V rámci pôsobenia v Medzinárodnej organizácii pre migráciu sa podieľal na dobrovoľných návratov nelegálnych imigrantov zo SR späť do krajiny pôvodu a ich reintegrácii v krajine pôvodu, na identifikácii obetí obchodovania s ľuďmi, na organizácii presídlenia utečencov z vojnových oblastí do tretích krajín, na integrácii bývalých väzňov z Guantanama v SR.

Plnenie úloh mimo územia SR:

Počas misie Európskeho spoločenstva ECMM:

 • Organizovanie a priama humanitárna pomoc chorvátskej menšine na území “Republiky srbskej krajiny”
 • Organizovanie a priama humanitárna pomoc srbskej menšine na území Chorvátska
 • Zabezpečenie evakuácie ranených a chorých z Republiky srbskej krajiny do nemocníc v Chorvátsku
 • Pomoc Medzinárodnému červenému krížu pri spájaní srbsko-chorvátskych rodín rozdelených po vypuknutí vojny na Balkáne
 • Ako člen tímu podiel na príprave zmluvy pre zabezpečenie opätovných dodávok vody do Dubrovníka a Herceg Nového (vôbec prvá zmluva uzavretá medzi Srbskom a Chorvátskom po vojne)

Počas misie UNOMUR:

 • Ako veľiteľ sektoruv Ugande zabezpečovalpo vypuknutí genocídy evakuáciu členov medzinárodných humanitárnych i nehumanitárnych organizácií a príslušníkov ohrozených menšín z Rwandy do Ugandy

 Počas misie UNAMIR:

 • Z poverenia veľiteľa misie UNOMIR vybudoval v juhovýchodnej časti krajiny sektor Kigali, ktorý sa podieľal na lokalizáciii a zdokumentovaní masových hrobov a identifikácii obetí genocídy. Tieto zistenia boli potom použité počas Medzinárodného tribunálu so zločincami genocídy, ktorý zasadal práve v meste Kigali. Podieľal sa na návrate utečencov z utečeneckých táborov späť do Rwandy

Počas misie UNTAES:

 • Ako CIMIC štábu misie organizačne a materiálne zabezpečil znovuotvorenie obradov v grekokatolíckom kostole v dedine Mikluševci neďaleko Vukovaru (Na otvorení obradov sa zúčastnili najvyšší cirkevní predstavitelia OSN a Chorvátska)
 • Ako zástupca náčelníka štábu misie zabezpečoval bezpečný prevoz munície z oblasti do Holanska
 • Ako náčelník štábu misie sa podieľal spolu s veľvyslanectvom SR v Záhrebe a slovenským ženijným práporom na rekonštrukcii kultúrneho domu v Iloku v Slavónsku. Zabezpečoval pokojný presun príslušníkov srbskej menšiny do Srbska
 •  

rok 2017 - nrtm. Antonín HAVLÍN

Havlín.jpg narodil sa 1.5.1972. Ako člen ÚVV SR, ale aj ako profesionálny vojak sa aktívne podieľal na šírení mieru a dobrého mena Slovenskej republiky vo svete počas jeho pôsobenia v operáciách na podporu mieru. Jeho vysoko profesionálne skúsenosti v oblasti odmínovania a likvidácie nevybuchnutej munície spolu s vysokým pracovným nasadením boli zárukou vždy prvotriedne odvedenej práce v náročnom medzinárodnom prostredí. Je vysoko rešpektovaný svojimi domácimi, ale aj zahraničnými kolegami.

a) Plnenie úloh mimo územia SR :

september 1996 – september 1997 – Veliteľ školiaceho družstva na mínovú bezpečnosť - mierová misia OSN na území bývalej Juhoslávie ,

september 2005 – marec 2006 – Starší dôstojník veliteľstva misie – národného podporného prvku Ženijnej odmínovacej roty GŠ OS SR misie koaličných síl IF Irak,

marec 2014 – december 2014 – výkonný poddôstojník pozorovateľskej misie EU Althea Bosna a Hercegovina.

b) Plnenie úloh na území SR:

Menovaný je Starším inštruktorom Oddelenia špeciálnej prípravy Výcvikovej jednotky mierových misií, Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. V tejto jednotke je zodpovedným poddôstojníkom za ženijnú prípravu a ochranu proti improvizovaným výbušným prostriedkom. Niekoľkokrát sa podieľal na finančných zbierkach pre onkologicky choré deti a zúčastňoval sa pri ich odovzdávaní na onkologickom oddelení nemocnice v Banskej Bystrici. Šíri tak dobré meno OS SR, ako aj samotnej Slovenskej republiky aj doma. Je príkladom zodpovednosti, skromnosti a profesionálnej cti.

 

 

 

 


 

Partneri


webygroup

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1461574

Úvodná stránka