Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Smernica ÚVV SR pre udeľovanie ocenení a vyznamenaní

PREAMBULA

 

Únia vojnových veteránov Slovenskej republiky (ďalej len ÚVV SR) v súlade so Stanovami ÚVV SR udeľuje ocenenia a vyznamenania svojim členom, fyzickým a právnickým osobám, organizáciám a inštitúciám, ktoré sa osobitným a mimoriadnym spôsobom zaslúžili o rozvoj, propagáciu, podporu a šírenie tradícií hnutia vojnových veteránov v Slovenskej republike alebo v zahraničí.


Čl. I
ÚVV SR udeľuje ocenenia

1. Titul „čestný prezident“;
2. Titul „čestný člen“;
3. Pamätná plaketa ÚVV SR
4. Pamätný list;
5. Ďakovný list.


Čl. II
ÚVV SR udeľuje vyznamenania

1. Pamätná medaila ÚVV SR za podporu a rozvoj tradícií hnutia vojnových veteránov.


Čl. III.
Podmienky na udelenie ocenení a vyznamenaní

1. Návrhy na ocenenia a vyznamenania ÚVV SR podľa článku I. a článku II môžu Prezídiu ÚVV SR predkladať:
a) Členovia Prezídia ÚVV SR;
b) Čestný prezident ÚVV SR;
c) Riaditeľ/Predseda klubu ÚVV SR;
d) Snem ÚVV SR.
e) Vojnový veterán

2. Pre udelenie ocenení a vyznamenaní ÚVV SR môžu byť navrhnutí občania Slovenskej republiky alebo cudzí štátni príslušníci, právnické osoby, organizácie a inštitúcie.
3. O udelení ocenení a vyznamenaní rozhoduje Prezídium ÚVV SR s konečnou platnosťou. O udelení ocenení podľa článku I/4 a I/5 môže rozhodnúť aj riaditeľ/predseda klubu ÚVV SR.
4. Udelenie ocenení podľa článku I/1 a I/2 prerokúva a schvaľuje snem ÚVV SR.
5. Ocenenie „čestný prezident“ ÚVV SR nemôže byť súčasne udelené viacerým členom ÚVV SR.
6. Ocenenia a vyznamenania sú spravidla udeľované pri príležitosti medzinárodného dňa vojnových veteránov, svetového dňa príslušníkov mierových síl OSN, štátnych sviatkov, pamätných dní, životných a iných významných jubileí.
7. V odôvodnených prípadoch môže Prezídium ÚVV SR rozhodnúť o udelení ocenení a vyznamenaní aj pri iných príležitostiach než aké sú uvedené v predchádzajúcom odseku.
8. Udelenie pamätnej medaile podľa Čl. III, ods. 1, písmeno e) sa realizuje len na základe požiadania vojnového veterána predložením vlastného návrhu pre udelenie pamätnej medaile pre seba, pri dodržaní ostatných ustanovení podľa Čl. III. a Čl. IV. tejto Smernice.
9. Pamätnú medailu ÚVV SR je možné udeliť aj in memoriam s odovzdaním priamemu rodinnému príslušníkovi vyznamenaného.
10. Navrhovateľ je pre udelenie pamätnej medaile, po schválení návrhu v zhode s ustanovením Čl. III., ods. 3, povinný uhradiť na účet ÚVV SR č. 20531968/6500 vedený v poštovej banke čiastku:
a) 13,00 €, ak je rozhodnutie o udelení pamätnej medaile schválené na základe návrhu podľa Čl. III, ods. 1, písmeno a) až d);
b) 16,00 €, ak je rozhodnutie o udelení pamätnej medaile schválené na základe návrhu podľa Čl. III, ods. 1, písmeno e) a navrhovaný je členom ÚVV SR;
c) 26,00 €, ak je rozhodnutie o udelení pamätnej medaile schválené na základe návrhu podľa Čl. III, ods. 1, písmeno e) a navrhovaný nie je členom ÚVV SR.


Čl. IV.
Spôsob predkladania návrhov na ocenenia a vyznamenania ÚVV SR

1. Návrh na udelenie pamätnej medaily pre fyzickú osobu sa predkladá písomne na predpísanom formulári z prílohy tejto smernice a musí obsahovať:
a) titul, meno a priezvisko navrhovaného;
b) dátum narodenia, adresu trvalého bydliska;
c) zdôvodnenie predkladaného návrhu.
2. Návrh na udelenie pamätnej medaily pre právnickú osobu, organizáciu alebo inštitúciu sa predkladá písomne na predpísanom formulári z prílohy tejto smernice a musí obsahovať:
a) názov a adresu sídla;
b) IČO;
c) zdôvodnenie predkladaného návrhu
3. Návrh na udelenie pamätnej medaily ÚVV SR sa predkladá minimálne 30 dní pred navrhovaným termínom jej udelenia.
4. O udelení pamätnej medaily môže Prezídium ÚVV SR rozhodnúť aj mimoriadne.
5. Návrh na udelenie pamätnej plakety ÚVV SR sa predkladá písomne na formulári z prílohy tejto smernice alebo ústne na riadnej, rozšírenej alebo verejnej schôdzi Prezídia ÚVV SR predchádzajúcej navrhovanému termínu udelenia a musí obsahovať:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, organizácie alebo inštitúcie;
b) dátum narodenia a adresu trvalého bydliska alebo IČO a sídlo;
c) zdôvodnenie predkladaného návrhu.
6. Návrh na udelenie ocenení „čestný prezident“ a „čestný člen“ ÚVV SR môže predkladať len člen ÚVV SR.
7. Návrh na udelenie ocenení „Pamätný list“ a Ďakovný list“ sa predkladá písomne na formulári z prílohy tejto smernice alebo ústne na riadnej, rozšírenej alebo verejnej schôdzi Prezídia ÚVV SR, na sneme ÚVV SR alebo na schôdzi klubu ÚVV SR a musí obsahovať:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, organizácie alebo inštitúcie;
b) dátum narodenia a adresu trvalého bydliska alebo IČO a sídlo;
c) zdôvodnenie predkladaného návrhu.
8. Návrhy na vyznamenanie in memoriam sa spravidla predkladajú pri príležitosti nedožitého životného jubilea písomne na formulári z prílohy tejto smernice.


Čl. V.
Záverečné ustanovenia

1. Prezídium ÚVV SR vedie evidenciu podaných návrhov, ako aj udelených ocenení a vyznamenaní. Evidencia návrhov a udelených ocenení z rozhodnutia riaditeľa klubu ÚVV SR podľa článku I/4 a I/5 je vedená v príslušnom klube.
2. Smernica ÚVV SR o udeľovaní ocenení a vyznamenaní vstupuje do platnosti dňom jej schválenia Prezídiom ÚVV SR.

 

V Martine, 18. septembra 2013

Ing. Pavel Marko
prezident ÚVV SR

 


 

Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Pamätnej medaily ÚVV SR

 Návrhy na udelenie Pamätnej medaily ÚVV SR za podporu a rozvoj tradícií hnutia Vojnových Veteránov sa predkladajú na posúdenie komisii v zložení:

 

Predseda komisie: Viceprezident ÚVV SR

Členovia komisie: Predsedovia/riaditelia klubov ÚVV SR

 

Návrhy predkladajte na predpísanom formulári v elektronickej podobe na mailovú adresu:

jozef.kristof@uvv-sr.sk

 

Formulár je prístupný po kliknutí na ikonku dokumentu Word vpravo dole
 


 

Návrh na udelenie ocenenia/vyznamenania ÚVV SR

 priloha_k_smernici.docx.pdf (145.4 kB) (145.4 kB)

Partneri


webygroup

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1502713

Úvodná stránka