Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Správa o činnosti UVV SR KLUBU TRNAVA

S P R Á V A

o činnosti Klubu Únie vojnových veteránov SR v Trnave v roku 2014.

 

      V Trnave: 12.12.2014

      Vypracoval:  Mgr. Jozef Behul – podpredseda Klubu ÚVV SR v Trnave

      Predkladá:    plk. v.v. Ing. Ľubomír Kolenčík – predseda Klubu ÚVV SR v Trnave

 

 

Vážené dámy, vážení páni,

 

blíži sa koniec roka a tak ako všetci aj v našom Klube ÚVV SR v Trnave hodnotíme obdobie uplynulého roka a bilancujeme výsledky našej činnosti. Základom pre vyhodnotenie toho čo sme si predsavzali uskutočniť je plán činnosti Klubu na rok 2014, ktorý sme prijali na členskej schôdzi konanej 16.1.2014 v Trnave. Tento plán v druhom roku činnosti klubu bol postavený veľmi ambiciózne, nakoľko náš klub prevzal na seba organizáciu viacerých významných celoslovenských aktivít Únie vojnových veteránov v roku 2014, ktoré sme doteraz neorganizovali a bolo treba do ich organizácie zapojiť čo najviac členov klubu. Schválili sme propozície a určili pracovné skupiny pre organizačné zabezpečenie 4.      ročníka medzinárodného futbalového turnaja,  a 10. ročníka streleckého memoriálu na počesť padlých v mierových misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu v dňoch 16 a 17.5.2014.

 

     Na členskej schôdzi 14.3.2014 sme sa zaoberali stavom príprav organizácie celoslovenských podujatí, kde sme prerokovali najmä prípravu konferencie Fórum vojnových veteránov v termíne 30.4.2014,  ako aj stav príprav májových podujatí. Tak ako na predchádzajúcich stretnutiach bola podaná informácia Ing. Dúbravským o prebiehajúcich rokovaniach v súvislosti s prípravou a vznikom Centra sociálnych služieb ÚVV SR. Bohužiaľ napriek tomu, že tieto rokovania vyzerali v začiatkoch pomerne sľubne, v priebehu ďalšieho obdobia sa realizácia tejto myšlienky dostávala postupne do slepej uličky najmä z dôvodu, že jej finančné a materiálne zabezpečenie bolo podmienené účasťou jedného z našich členov, ktorý mal uvedené aktivity zabezpečiť v rámci svojich podnikateľských aktivít, ale zatiaľ v tejto záležitosti dohodnuté zámery nerealizoval. Napriek tomu myšlienku na zriadenie Centra sociálnych služieb ÚVV SR považujeme stále za aktuálnu a budeme v budúcnosti s Prezídiom ÚVV SR, hľadať možnosti na jej realizáciu.

 

     V mesiaci apríl bola naša činnosť zameraná predovšetkým na zabezpečenie historicky prvej konferencie s názvom Fórum vojnových veteránov, ktorú sme zrealizovali s významnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. Uskutočnila sa 30.apríla 2014 v zrkadlovej sále divadla Jána Palárika v Trnave, za účasti zástupcov GŠ OSSR, Akadémie ozbrojených síl M.R.Štefánika, Československého legionáře Brno. ÚVV SR, predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a spoločenských organizácií. Toto podujatie bolo medzi zúčastnenými hodnotené vysoko pozitívne, malo vysokú úroveň v podobe odprezentovaných prednášok a vystúpení a bolo veľmi dobre hodnotené aj jeho zvládnutie po organizačnej stránke, za čo treba poďakovať všetkým ktorí sa na jeho príprave podieľali.

     Začiatkom mája sa naši členovia zúčastnili na zájazde do Chorvátskeho Daruvaru ktorý organizovalo prezídium ÚVV SR, kde sme položili veniec k pamätníku slovenských občanov, ktorí v rokoch vlasteneckej vojny v Chovátsku pomáhali pod záštitou OSN dosiahnuť mier, posilniť bezpečnosť, zaručiť slobodu a nastoliť demokraciu. Tradične toto podujatie svojou účasťou a položením venca podporil aj Trnavský samosprávny kraj, s ktorým má náš klub dobrú spoluprácu založenú na obojstrannej podpore vzájomných podujatí.

 

V dňoch 16. a 17. mája 2014 sme zorganizovali dve z najväčších, tradičných,  každoročných podujatí ÚVV SR, ktorými bol už 4. ročník futbalového turnaja v mini futbale a jubilejný 10. ročník streleckého memoriálu na počesť padlých vojakov v mierových misiách.

 

     Futbalový turnaj o putovný pohár ministra obrany SR, sme zorganizovali v spolupráci s Obecným úradom v Malženiciach a Obecným futbalovým klubom Dynamo Malženice, na futbalovom štadióne v Malženiciach. Zúčastnilo sa ho celkom 10 súťažných futbalových družstiev našich partnerov a členov ÚVV SR. Celkový priebeh podujatia možno hodnotiť ako úspešné napriek tomu, že nebolo možné pre daždivé počasie v predchádzajúcich dňoch využiť na odohranie turnaja trávnik hlavného futbalového ihriska. Organizačne sme priebeh súťaže zvládli za čo patrí poďakovanie všetkým členom organizačného štábu pod vedením podpredsedu klubu Jozefa Behula.

 

Na veľmi dobrej úrovni bolo zabezpečené občerstvenie pre všetkých účastníkov a hostí tohto podujatia, za čo treba poďakovať najmä Jozefovi Kubíkovi a jeho cateringovej firme. Účasť na tomto podujatí bola dosť ovplyvnená vývojom počasia v predchádzajúcich dňoch, čo viacerých účastníkov trochu odradilo, nakoľko sa očakávalo daždivé počasie, čo sa našťastie nepotvrdilo a pršať začalo až po vyhodnotení turnaja a odovzdaní cien. Význam podujatia vyzdvihla aj účasť predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša a starostov okolitých obcí. Za negatívum možno považovať nezáujem predstaviteľov rezortu obrany a do značnej miery aj vojenských pridelencov zastupiteľských úradov na Slovensku.

 

     Jubilejný 10. ročník streleckého memoriálu na počesť padlých vojakov v mierových misiách sme usporiadali v sobotu 17. mája 2014 v Trnave na športovej strelnici. Zúčastnilo sa ho 17 trojčlenných súťažných družstiev. Pri organizácii nám vyšli v ústrety správcovia strelnice a materiálne zabezpečenie strelieb poskytnutím zbraní streliva a riadiacich streľby nám bezplatne poskytol policajný zbor SR, kde nám nezištne pomohol plk.  Miloš Smejkal riad. odboru výcviku prezídia PZ SR.  Občerstvenie opäť na veľmi vysokej úrovni zrealizovala firma nášho kolegu Jozefa Kubíka.

 

     Chcem sa poďakovať všetkým členom organizačného štábu predovšetkým Jozefovi Kubíkovi, Dušanovi Rošákovi, Andrejke Kráľovičovej, Ladislavovi Dúbravskému, Robertovi Orihelovi, Milanovi Pastorekovi, Ladislavovi Tvrdému, Jankovi Debnárovi a všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom organizačne prispeli k zabezpečeniu obidvoch týchto významných podujatí ÚVV SR. Naše poďakovanie patrí aj Ministerstvu obrany SR za poskytnutie pohárov pre víťazov podujatí, tak družstiev ako aj jednotlivcov. V neposlednom rade sa treba poďakovať hlavným sponzorom bez ktorých by sa organizácia týchto podujatí na takej vysokej úrovni nemohla uskutočniť. Ide predovšetkým o Trnavský samosprávny kraj ktorý prispel sumou 1500 eur a Mesto Trnava, ktoré nás podporilo sumou 500 eur.

 

Pri osobnej účasti predsedu TTSK Tibora Mikuša bola dohodnutá aj ďalšia pomoc vo forme bezplatného poskytnutia mikrobusu pre delegáciu ÚVV SR na oslavách Medzinárodného dňa príslušníkov mierových síl v paláci OSN v Ženeve, ktoré sa uskutočnili31. mája 2014 pod záštitou Asociácie príslušníkov mierových síl so sídlom v Lyone. Na tomto podujatí sa zúčastnili okrem prezidenta a viceprezidenta ÚVV SR Pavla Marka a Jozefa Krištofa aj členovia nášho klubu Jozef Kubík, Jozef Behul a Róbert Orihel. Členom delegácie bol aj Karel Černoch predseda našej partnerskej organizácie veteránov v ČR – Československý legionář. Na slávnosti oceňovania v Paláci národov OSN si za ÚVV SR prevzali vyznamenanie – čestnú medailu príslušníkov mierových síl OSN – Pavel Marko, Jozef Krištof a Jozef Kubík. ÚVV SR je členom celosvetovej Asociácie príslušníkov mierových síl na základe dohody od roku 2011.

 

     V dňoch 21 a 22. 6. 2014 sa členovia nášho klubu zúčastnili na 4. ročníku Pochodu vďaky za padlých príslušníkov mierových síl na Smrekovici,  ktorý organizovalo prezídium ÚVV SR s medzinárodnou účasťou partnerských organizácií z Českej republiky a Poľska.

     Koncom mesiaca jún sa naši členovia (Janko Debnár, Dušan Rošák, Marek Múčka, Andrea Královičová, Júlia Čechová a Zuzana Privozníková) zúčastnili na II. ročníku streleckej súťaže organizovanú UN VETERAN SLOVAKIA v Seredi, kde ako mužské a ženské trojčlenné družstvá úspešne reprezentovali náš klub.

 

Začiatkom mesiaca júl sme v zmysle plánu činnosti zorganizovali plánované podujatie „Rybačka na hausbóte Paľa Vanču v Drahovciach“. Pri tejto príležitosti prezident ÚVV SR odovzdal ocenenie pamätnú medailu ÚVV SR Pavlovi Vančovi, za jeho účasť v operáciách mierových síl OSN v Chorvátsku. Podujatia sa zúčastnilo celkom 10 členov Klubu ÚVV SR v Trnave a prezident ÚVV SR Pavel Marko. Urobili sme tak veľkú radosť nášmu členovi Pavlovi Vančovi, ktorý je ťažko chorý a odkázaný na život na invalidnom vozíku.

 

     Po prázdninových mesiacoch sme v dňoch 24. a 25. septembra pripravili návštevu primátora mesta Daruvar p. Dalibora Rohlíka v Trnave. V rámci programu návštevy sme s pánom primátorom absolvovali prehliadku historického centra mesta Trnava, prijatie u zástupcu primátora mesta Bystríka Stanka a prijatie u predsedu Trnavského samosprávneho kraja pána Tibor Mikuša, prijatie u starostu obce Malženice p. Miroslava Macka a v rámci voľného programu sme absolvovali rybačku na rybníku v Šulekove. Túto sme pripravovali pre členov nášho klubu, kde sa zároveň mala uskutočniť členská schôdza, ktorá sa pre nízku účasť členov v popoludňajších hodinách potom neuskutočnila. Celkovo však možno podujatie hodnotiť ako vydarené. Nášmu hosťovi sa veľmi páčilo. Pripravili sme výborný divinový guláš a rybaciu polievku (halászlé).  Za organizáciu a sponzorský príspevok na občerstvenie treba poďakovať predovšetkým Milanovi Pastorekovi a Andrejke Kráľovičovej. Okrem nich sa podujatia v priebehu dňa zúčastnili naši členovia Janko Déneš, Janko Mackovčin, Jozef Behul, Ladislav Dúbravský, Ján Tvrdý, Roman Schedling, Jozef Kubík, Júlia Čechová,  Dušan Rošák, Jozef Černohorský a Jozef Dolník. Za lov rýb a prípravu gulášu a halászlé treba poďakovať naším sympatizantom Rudkovi Hrnčárovi a Antonovi Gulovi. Vo večerných hodinách 25.septembra návšteva primátora Daruvaru skončila. Aj touto cestou sa treba poďakovať nášmu predsedovi Ľubomírovi Kolenčíkovi,  ktorého firma náklady na celý pobyt primátora sponzorovala. Veríme, že aj takouto formou sme sa primátorovi mesta Daruvar poďakovali za jeho prístup a pomoc pri zabezpečení pobytu členov ÚVV SR v meste Daruvar v máji r. 2013 a 2014.

 

     V mesiaci september sme mali v pláne činnosti organizáciu streleckých pretekov pre členov nášho klubu. Túto akciu sme vzhľadom k okolnostiam a veľkému množstvu podujatí počas tohto mesiaca nakoniec neorganizovali. V plánovanom termíne sa konalo veľké medzinárodné stretnutie vojnových veteránov ktoré organizoval Československý legionář v Brne. Za náš klub sa podujatia zúčastnil Jozef Kubík.

 

     Dňa 20. septembra 2014, sa funkcionári nášho klubu Ľubomír Kolenčík a Jozef Behul zúčastnili na pozvanie predsedu UN VETERAN SLOVAKIA  Štefana Jangla, na II.ročníku futbalového turnaja v minifutbale „Memoriál plk. Ivana o putovný pohár veliteľa pozemných síl OSSR“, ktorý sa uskutočnil v kasárňach ženijného práporu v Seredi.

     V mesiaci október sa vďaka veľkému úsiliu Jozefa Uliana podarilo vydať knihu „Spomienky z vojenských misií“, autorov Jozefa Uliana, Ľubomíra Kolenčíka, Borisa Ďurkecha, Viktora Saba a Jozefa Behula, ktorá čitateľom priblížila pôsobenie našich vojakov v mierových misiách vo svete. Prezentácia knihy za účasti autorov sa uskutočnila 6. novembra na knižnom veľtrhu Incheba a 11.novembra v kníhkupectve PhantaRei v Bratislave.

 

V mesiaci november sa členovia nášho klubu zúčastnili kladenia vencov pri pamätníku obetí I. svetovej vojny v Trnave, organizovaného mestom Trnava ako pietny akt na pamiatku zosnulých. Dňa 11. 11. o 11-tej hodine a 11-tej minúte sme si v spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska v Trnave a Okresným úradom v Trnave, položením vencov a kytíc, pripomenuli Medzinárodný deň vojnových veteránov. Zároveň sme sa s predstaviteľmi JDS v Trnave dohodli na spolupráci pri každoročnom organizovaní pietnej spomienky pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov, ktorí si ľudia na celom svete pripomínajú od roku 1920.

 

     V tomto mesiaci sme sa konečne dočkali aj naplnenia našej klubovej podstránky na webovej stránke ÚVV SR, kde vďaka Robovi Boorovi sa jej návštevníci majú možnosť dozvedieť o činnosti a aktivitách nášho klubu. Je potrebné túto stránku neustále napĺnať informáciami o našej činnosti a aj takýmto spôsobom prezentovať aktivity našich členov a celého Klubu ÚVV SR v Trnave.

Za významnú aktivitu v prezentovaní činnosti našich vojakov v mierových misiách možno považovať aj prednášky členov nášho klubu Ľubomíra Kolenčíka a Roberta Boora pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášku ktorá sa uskutočnila 3.decembra 2014, organizačne pripravili v spolupráci s JUDr. Blaškovičom, PhD. z Katedry medzinárodného práva a európskeho práva. Názov prednášky „20 rokov v službách mieru“ s podtitulom „Skúsenosti z mierových misií OSN“ bol vynikajúcou propagáciou pôsobenia členov v službách mieru a demokracie, medzi mladou generáciou študentov právnickej fakulty.

 

     Posledný mesiac v roku 2014 sa nesie v duchu bilancovania našej práce počas celého roka. Naša členská schôdza je spojená s vianočným posedením pre členov klubu a prijatím plánu činnosti na rok 2015.

     Možno konštatovať, že členovia klubu sa v rámci svojich možností maximálne zapájali do organizácie života klubu a podujatí ktoré sme organizovali. Napriek tomu, že nami organizované aktivity a podujatia boli pripravované zodpovedne a svedomito, treba vidieť aj mnohé nedostatky,  ktoré budeme v budúcnosti musieť zlepšiť, tak aby sa náš klub ÚVV SR čo najviac dostával do povedomia jednak v rámci Únie vojnových veteránov, ale najmä v prezentácii našich aktivít širšej verejnosti. Treba viacej pracovať v oblasti diplomatických aktivít a získavaní kontaktov pre rozširovanie spolupráce s predstaviteľmi štátnej správy a verejnej správy na krajskej, ale aj republikovej úrovni, tak aby sme sa dostávali do povedomia ako zodpovední partneri s ktorými sa oplatí spolupracovať.

 

     Medzi naše najdôležitejšie úlohy patrí neustále pracovať na získavaní nových členov. V priebehu roka 2014 sme prijali do nášho klubu 6 nových  členov:  Milana Pastoreka, Júliu Čechovú, Mareka Múčku, Zuzanu Privozníkovú, Petra Kvíčalu a Jozefa Černohorského. V súčasnosti má náš Klub ÚVV SR v Trnave spolu 23 platiacich členov. Treba však získavaniu nových členov a rozširovaniu členskej základne klubu venovať neustále zvýšenú pozornosť. V tomto smere by som chcel apelovať predovšetkým na získavaní aktívnych účastníkov v mierových misiách a operáciách krízového manažmentu, ktorí žijú v našom Trnavskom kraji, alebo v jeho blízkom okolí.

 

     Vážené dámy, vážení páni,

záverom mi dovoľte ešte raz v mene vedenia Klubu ÚVV SR v Trnave, poďakovať Vám všetkým za prácu, ktorú ste v uplynulom roku 2014 odviedli v prospech nášho trnavského klubu ÚVV SR. Za Vašu osobnú reprezentáciu a propagáciu klubu a jeho aktivít na verejnosti. Za poskytnutie alebo zabezpečenie sponzorských príspevkov ktoré sme mohli použiť na organizovanie našich podujatí, v prospech našich členov, alebo našu prezentáciu. Chcem vysloviť poďakovanie za spoluprácu členom prezídia ÚVV SR, osobitne prezidentovi Pavlovi Markovi a viceprezidentovi Jozefovi Krištofovi a všetkým členom a klubomÚVV SR ktorí nás podporili účasťou na našich podujatiach. Ďakujem za spoluprácu naším partnerom z MO SR, Trnavskému samosprávnemu kraju, mestu Trnava, obci Malženice a ďalším, ktorí nám v tomto roku ochotne pomáhali zabezpečiť naše aktivity.

     S prichádzajúcimi Vianočnými sviatkami a Novým rokom 2015, želám všetkým veľa pevného zdravia, osobných a pracovných úspechov, splnenie všetkých predsavzatí a prianí, ktoré v nastávajúcom období plánujete, alebo očakávate.

 

Všetko najlepšie priatelia.


 

Správa o činnosti UVV SR KLUBU TRNAVA

na stiahnutie
 Správa o činnosti UVV TT 2014.pdf (260.1 kB) (260.1 kB)

Partneri


webygroup

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1461057

Úvodná stránka