Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu
Únia Vojnových veteránov Slovenskej republiky

Verejná schôdza prezídia ÚVV SR

Z Á P I S N I C A

 

z verejnej schôdze prezídia ÚVV SR konanej dňa 13.12.2014

od 14,00 hod. v hoteli Fuggerov dvor (Selce pri B. Bystrici)

 

Verejná schôdza sa konala v plánovanom termíne podľa plánovaného programu:

 

1.Úvod, privítanie

2.Vyhodnotenie plnenia plánu činnosti ÚVV SR v roku 2014,

3.Príprava a schválenie plánu činnosti ÚVV SR na rok 2015,

4.Správa o hospodárení za rok 2014, Správa revíznej komisie

5.Rôzne.

 

Prezident ÚVV SR Pavel Marko privítal účastníkov verejnej schôdze, oboznámil ich s programom a sprievodnými aktivitami s využitím ponuky hotela a zaželal všetkým príjemný pobyt.

Následne účastníkov schôdze oboznámil so Správou o činnosti ÚVV SR za rok 2014 a Správou o hospodárení za rok 2014.

Správa o činnosti sa v prvej časti venovala činnosti Prezídia počas roku 2014 a ktoré hlavné otázky Prezídium na svojich schôdzach prerokovalo. Ďalšou časťou správy boli organizačné záležitosti, vyhodnotenie plánu aktivít za rok 2014 a oboznámenie s plánom aktivít na rok 2015.

V oblasti organizačných záležitostí sa správa sústredila na:

Členská základňa: Ku dňu konania verejnej schôdze je v ÚVV SR registrovaných 245 riadnych členov a sympatizantov a 4 čestní členovia. Za posledný rok 1 člen na vlastnú žiadosť ukončil členstvo a bolo zaregistrovaných 40 nových členov. Členský príspevok za rok 2014 zaplatilo 133 členov, čo percentuálne menej ako za rok 2013. V tomto smere P. Marko upozornil na dôležitosť rešpektovania tejto podmienky členstva a vyzval na zvýšenie disciplíny. Ako dôležitá podmienka posilnenia autority ÚVV SR bola zvýraznené potreba propagácie medzi vojnovými veteránmi a získavanie nových členov, ale aj zakladanie ďalších klubov so súčasným rozvíjaním ich činnosti.

 

Činnosť klubov: v zhode s plánom činnosti ÚVV SR na rok 2014 organizoval klub Trnava 10. ročník streleckého memoriálu na počesť padlých a 4. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale. V tomto roku klub Trnava organizoval aj 1. konferenciu „Fórum vojnových veteránov“. Podrobnejšie vyhodnotenie týchto aktivít je súčasťou Správy o činnosti klubu. Klub Martin už po šiesty krát reprezentoval našu Úniu na 6. ročníku stretnutia veteránov strednej Európy, kde po piatich víťazstvách z predchádzajúcich rokov obsadil posledné miesto. Klub Banská Bystrica organizoval nultý ročník „Cyklojazdy SNP“a prvý krát bol hlavným organizátorom osláv Dňa vojnových veteránov v Sliači.

 

K ďalším organizačným záležitostiam riešeným v priebehu posledného roka patrí riešenie webovej stránky a zriadenie konta v sieti facebook, čo zabezpečoval R. Boor.

 

Osobitný význam aj pre budúcu činnosť ÚVV SR aj pre VV má zapojenie sa do prípravy Koncepcie starostlivosti o vojnových veteránov. V rámci pripomienkového konania boli odoslané naše návrhy na doplnenie a úpravu návrhu Koncepcie, ktorý spracovalo MO SR.

Medzi dôležité udalosti patrí aj podpísanie Memoranda o spoluprácu s českou organizáciou Československý legionár, ktoré sa uskutočnila v rámci stretnutia modrých baretov v Brne v septembri 2014.

V roku 2014 sa ÚVV SR prvý krát pokúsila aj o čerpanie európskych fondov prostredníctvom projektu, ktorý za ÚVV SR zabezpečoval viceprezident J. Krištof. Do konca roku 2014 boli spracované a predložené aj dva projekty na čerpanie prostriedkov zo Žilinského samosprávneho kraja. Z týchto projektov by mohol byť čiastočne financovaný zájazd „Po stopách UNPROFOR“, zahrnutý do plánu aktivít na rok 2015.

V ďalšej časti správy bolo vyhodnotené splnenie plánovaných aktivít v roku 2014:

 

Domáce aktivity:

30.04.2014     – konferencia „Fórum vojnových veteránov“ v Trnave,
16.05.2014     –  4. ročník turnaja v malom futbale v Malženiciach,
17.05.2014     – 10. ročník streleckého memoriálu na počesť padlých v Trnave,
20.-22.6.2014 – 4. ročník Pochodu vďaky na Smrekovici,
12.07.            – splavovanie Hrona,
August 2014   – účasť na oslavách SNP v Banskej Bystrici, Trnave, Zvolene,                                                                     
Liptovskom Mikuláši, Nemeckej, na Kališti, v Brezne,

29.08.2014     – Cyklojazda SNP (nultý ročník),
11.11.2014     – Deň vojnových veteránov v Sliači a v Trnave,
27.11.2014     – Uvádzanie so Siene slávy MO SR

 

Zahraničné aktivity:

1.-3.5.2014 – pietne spomienkové stretnutie pri pamätníku v Daruvare,
1.-3.6.2014 – účasť na oslavách svetového dňa príslušníkov mierových síl v Ženeve,
5.-7.9.2014 – stretnutie modrých baretov krajín strednej Európy v Brne


Účasť na stretnutí modrých prilieb a futbalovom turnaji v Brne – september 2014.

Pri hodnotení jednotlivých aktivít bol zvýraznený predovšetkým zvyšujúci sa počet aktívnych účastníkov z radov členov ÚVV SR a osobná angažovanosť organizátorov. V tomto smere je však veľký priestor pre zlepšenie. Osobitné poďakovanie patrí klubu Trnava za organizovanie troch významných aktivít.

 

V poslednej časti správy boli účastníci schôdze oboznámený s Plánom aktivít na rok 2015:

 

            Domáce aktivity:

Workshop na tému „Cezhraničná spolupráca k zamestnanosti VV“ v spolupráci s ČR.

Termín: 7.3.2015

Miesto: Piešťany

Snem ÚVV SR

Termín: 11.4.2015
Miesto: Martin

Konferencia: Fórum vojnových veteránov

Termín: 30.4.2015,
Miesto: Trnava

11. ročník streleckého memoriálu na počesť padlých v misiách a operáciách.

Termín: 22. – 23.5.2015,
Miesto: Banská Bystrica

5. ročník medzinárodného turnaja v malom futbale veteránov.

Termín: 22. – 23.5.2015,
Miesto: Banská Bystrica

5. ročník pochodu vďaky obetiam boja za mier, slobodu a demokraciu – Smrekovica.

Termín: 20. – 21.6.2015,
Miesto: Smrekovica (hotel Granit)

Cyklojazda na počesť 70. výročia SNP po trase Zvolen – Banská Bystrica s kladením vencov na námestí SNP Zvolen, v Sliači, v Hronseku a v pamätníku SNP Banská Bystrica (1. ročník).

Termín: 29.8.2015,
Miesto: Zvolen, Banská Bystrica

Pietne spomienkové stretnutie ku Dňu vojnových veteránov. V spolupráci s mestom Sliač a Vzdušnými silami OS SR.

Termín: 11.11.2015
Miesto: Sliač

Vianočná kapustnica – verejná schôdza P ÚVV SR

Termín: 12.12.2015,
Miesto: bude spresnené

Aktivity organizované klubmi ÚVV SR podľa ich spresnenia
Účasť členov a predstaviteľov ÚVV SR na aktivitách partnerov podľa pozvania

 

                       Zahraničné aktivity:

1.Tématický zájazd „Po stopách UNPROFOR“ pri príležitosti 70. Výročia skončenia druhej svetovej vojny – Daruvar, Sarajevo, Mostar, Trogir, Korenica.

Pietny akt kladenia vencov k pamätníku slovenským účastníkom mierovej misie UNPROFOR v chorvátskom meste Daruvar.

Termín: 1. – 4.5.2015,
Miesto: Daruvar, Sarajevo, Mostar, Trogir, Korenica

2.Účasť na oslavách svetového dňa príslušníkov mierových síl OSN v Lyone a v Ženeve –delegácia ÚVV SR

Termín: 29. – 31.5.2015,
Miesto: Ženeva

3.Účasť predstaviteľov ÚVV SR na Workshope „Cezhraničná spolupráca k zamestnanosti VV“ v ČR, ktorá je nositeľom projektu

Termín: 21.3.2015,
Miesto: Hodonín

4.Účasť predstaviteľov ÚVV SR na podujatiach zahraničných partnerov na základe pozvania

Termín: priebežne,
Miesto: podľa pozvánky

 

Okrem týchto plánovaných aktivít sa budú členovia ÚVV SR podľa záujmu alebo podľa rozhodnutia Prezídia, prípadne vedenia klubu, zúčastňovať na podujatiach doma a v zahraničí podľa pozvánok. Návrhy na doplnenie plánovaných aktivít je možné predložiť v bode rôzne, alebo ich zaslať aj písomne v elektronickej podobe najneskôr do 20.12.2014 Prezídiu ÚVV SR.

 

V závere Správy vyzval prezident ÚVV SR k aktívnej práci účastníkov schôdze na zabezpečovaní splnenia aktivít plánovaných na rok 2015, k ich propagácii a získavaniu ďalších aktívnych účastníkov. Vyhodnotil rok 2014 ako úspešný z hľadiska plnenia plánovaných podujatí a ešte raz poďakoval všetkým, ktorí k tomu prispeli. Na diskusiu ku správe vyzval v bode rôzne.

 

Ďalším bodom schôdze bola Správa o hospodárení. Nakoľko bývalý ekonomický riaditeľ na konci roku 2013 abdikoval, finančnú agendu prevzal prezident ÚVV SR P. Marko, ktorý správu aj predniesol. Informoval, že od 1.1.2014 bola zavedená predpísaná pokladničná kniha a k jednotlivým údajom správy predložil účastníkom k nahliadnutiu všetky finančné doklady vedené v pokladničnej knihe a výpisy z bankového účtu s finančnými dokladmi jednotlivých príjmových a výdavkových položiek.

 

Správu o vykonaní revízie hospárenie ÚVV SR za rok 2014 predniesol predseda revíznej komisie Š Melich. Revízna komisia konštatovala, že finančné hospodárenie je dôsledne písomne zdokumentované. Všetky finančné transakcie realizované cez pokladňu a cez bankový účet sú doložené predpísanými dokladmi. V hospodárení neboli zistené žiadne nedostatky, je prehľadné a kompletné.

 

           

Diskusia ku všetkým predchádzajúcim bodom programu sa uskutočnila v bode Rôzne:

 

Džurdženík:

-  na verejnej schôdzi Prezídia ÚVV SR dňa 22.3.2014 v Terchovej bol prvý bod programu:  Prerokovanie návrhu zmien a doplnenie stanov súlade so zákonom č.463/2003 Z.z.  o vojnových veránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a   vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-  zmena stanov nebola vykonaná a nebol k tomu zvolaný ani mimoriadny snem-prečo?

-  stanovy mení mimoriadny snem ÚVV SR (až v roku 2015).

 

Marko:

-  mimoriadny snem môže byť zvolaný na ztáklade písomnej žiadosti 30% členov   ÚVV SR. Táto podmienka nebola splnená, navrhol v súlade so stanovami pripraviť v roku 2015        riadny snem, kde budú doriešené všetky otvorené otázky.

    

Džurdženík:

-  Upozornil, že medzi závažné problémy únie patrí nenaplnenosť akýchsi osobných   ambícií niektorých jednotlivcov, čo v konečnom dôsledku poškodzuje záujmy všetkých VV    (Jangl, Kolenčík, Ulian).

 

Marko:

-  Informoval o problémoch s financovaním vydania knihy

   „Spomiensky z vojenských misií“ a ako sa pokúšal tento problém pomôcť riešiť.        O výsledku osobne informoval J. Uliana.

-  Ďalej informoval o participácii pri odhaľovaní pamätnej tabule letcom srbského          královského letectva – účastníkom SNP v spolupráci s predsedom spolku Srbov žijúcich na              Slovensku Stane Ribič a o problémoch, ktoré s tým boli spojené aj s prispením Odd. SVVVD,

-  MO SR nás oslovuje k spolupráci pri spracovaní koncepcie starostlivosti o vojnových   veteránov. Boli spracované pripomienky aj na základe niektorých postrehov od členov.      Zapojenie členskej základne však bolo veľmi slabé.

 

Džurdženík:

-  v knihe „SPOMIENKY Z VOJENSKÝCH MISIÍ“ chýba ľudský rozmer a presadzujú sa

   osobné ambície prispievateľov (p. Ulian je autorom len 50% z knihy).

 

Marko:

-  v knihe sú vyzdvihnutí  autori, ale chýba rozmer vyzdvihnutia vojnových veteránov,

-  potreba zmeny v starostlivosti o vojnových veteránov, lebo funkcionári na MO SR     nemajú potrebný záujem o našu podporu.

 

Džurdženík:

-  je oficiálnym členom strany SIEŤ a bude mať na starosti obranu a bezpečnosť v meste

   Martin

-  bude sa snažiť získať finančné prostriedky pre ÚVV SR.

 

Marko:

-   pietny akt kladenia vencov k pamätníku slovenským účastníkom mierovej misie

    UNPROFOR v chorvátskom meste Daruvar.

 

Džurdženík:

-  navrhnúť do plánu stretnutie s biskupským vikárom: J. E. Mons. Františkom Rábekom, (plk. Mons. ThDr. Františkom BARTOŠOM, PhD.) a ďalšími cirkevnými hodnostármi (duchovnými) zúčastnenými v misiách.
Zabezpečením stretnutia bol poverený viceprezident J. Krištof

 

Andreánsky:

-  navrhuje kňazov ( Marko Trochan,  Stanislav Lipka). Už bolo niekoľko iniciatív, ale cez   Rábeka to neprešlo

 

Džurdženík:

-  keď to nešlo cez Rábeka, tak to skúsme zdola na hor osloviť duchovných, čo boli    v misiách.

 

Andreánsky:

-  bola uskutočnená zbierka finančných prostriedkov pre rodiny vojnových veteránov, ktorí    zahynuli v misiách.

 

Marko:

-  je to humanitárna činnosť ÚVV SR, takéto zbierky treba navrhnúť na

    „Vojenský čin roka“,

-  napr. vianočná zbierka pre detský domov.

 

Andreánsky:

-  páni Kostra, Jangl a Kolenčík súťažia medzi sebou, vyšplhali sa po chrbtoch ľudí, ktorí na   nich robili,

-  pri 15. výročí boli odmenení ľudia, ktorí sa o úspech nepričinili (napr. Andy Hryc) 

 

Džurdženík:

-   ambiciózni ľudia hovoria, že únia je o funkciách,

-   doplniť do plánu na rok 2015 snem ÚVV SR v Martine (týždeň po Veľkej noci),

-   začiatkom roku 2015 zorganizovať stretnutie pracovného tímu v Martine.

 

Melich:

-   na základe vyjadrenia p. Marka a p. Džurdženíka o potrebe zjednotenia veteránskych hnutí navrhol iniciovať stretnutie a zjednotenie všetkých vojnových veteránov pod jednustrechu tak, aby už dochádzalo k ich štiepeniu. Potrebujeme človeka, ktorý je schopný zjednotiť organizácie. Navrhol, že bude kontaktovať brigádneho generála Ondřeja Novosada a požiada ho aby na sneme ÚVV SR na jar 2015 vykonal prednášku na tému:

     „Potreba zjednocovať veteránske organizácie“

 

 

UZNESENIE

Z verejnej schôdze Prezídia ÚVV SR konanej dňa 13.12.2014

 

Verejná schôdza Prezídia ÚVV SR schvaľuje:

 

1.      Správu o činnosti ÚVV SR za rok 2014 v prednesenom rozsahu;

2.      Správu o hospodárení ÚVV SR za rok 2014 v prednesenom rozsahu;

3.      Správu o vykonaní revízie hospodárenia ÚVV SR za rok 2014;

4.      Predložený Plán aktivít ÚVV SR na rok 2015 s doplňujúcimi návrhmi z diskusie.

 

Verejná schôdza Prezídia ÚVV SR ukladá:

 

1.      Pripraviť a uskutočniť schôdzu za účelom vytvorenia prípravného výboru pre                                   organizáciu Snemu ÚVV SR

Termín:                 do konca januára 2015

Zodpovedá:          Prezídium ÚVV SR a predseda klubu Martin         

2.      Navrhnúť členov organizačných výborov pre realizáciu plánovaných aktivít                                     v roku 2015

Termín:                 do konca januára 2015

Zodpovedá:          Prezídium ÚVV SR v spolupráci s predsedami klubov

3.      Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu webovej stránky a FB účtu ÚVV SR

Termín:                 priebežne

Zodpovedá.          R. Boor

4.      Spracovať dokumentárny film z pôsobenia v mierových misiách za účelom výchovy                       k vlastenectvu

Termín:                 do konca mája 2015

Zodpovedá:          Š. Melich v súčinnosti s členskou základňou

 

 

 

 

V Selciach, dňa 13.12.2014

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Štefan Melich

Schválil: Ing. Pavel Marko


 

Zápisnica z verejnej schôdze Prezídia ÚVV SR 13.12.2014

na stiahnutie
 Zápisnica 13.12.2014.pdf (263.7 kB) (263.7 kB)

Partneri


webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

1501141

Úvodná stránka